Clip กิจกรรมต่างๆ

 

ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

RSS
1234

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

ขอเชิญ ใช้สิทธิเลือกตั้ง “กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนส่วนงาน / ประเภทผู้แทนทั่วไป"

Author: Montawan/Wednesday, November 8, 2017/Categories: ข่าวทั่วไป

          ขอเชิญ ผู้ปฏิบัติงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเลือกตั้งฯ) ใช้สิทธิเลือกตั้ง “กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนส่วนงาน / ประเภทผู้แทนทั่วไป" ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 8.30 - 12.30 น. ณ ห้องสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ (ชั้น 1 อาคาร 10)

         *หากในวันดังกล่าวฯ ไม่สามารถมาใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ได้ เนื่องจากได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ฯ รวมทั้ง ไปสอนนอกพื้นที่ตั้งของหน่วยงาน หรือพื้นที่อื่นของมหาวิทยาลัย หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาทำการ ซึ่งไม่สามารถมาใช้สิทธิลงคะแนนตามวัน เวลาดังกล่าวได้ ให้สามารถทำการเลือกตั้งฯ ล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 16 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดทำการ) ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ (ห้อง 309 ชั้น 3B อาคาร 19)

         หมายเหตุ : ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ ได้ที่ "ห้องสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ (ชั้น 1 อาคาร 10)"

คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ : นางวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี นายกำชัย สิงห์สงหา นางสาวมณฑวรรณ ช่อชมเกษม นางสาวกุสุมา สุขใหม่ โทร.18415, 18408

Print

Number of views (277)/Comments (0)

x

    

       

    

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626