ประวัติภาควิชาคณิตศาสตร์

           

       ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดตั้งขึ้นพร้อมกับคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2497 เดิมเป็นแผนกวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิชาวิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ทำหน้าที่สอนวิชาเอก วิชาโท และวิชาคณิตศาสตร์  พื้นฐานให้แก่นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาเฉพาะ และหลักสูตรการ  ศึกษามหาบัณฑิต

      วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย แผนกวิชา  คณิตศาสตร์จึงเปลี่ยนเป็นภาควิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตทาง  คณิตศาสตรศึกษารวม 3 หลักสูตรคือ การศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา  คณิตศาสตร์ และการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต่อมาภาควิชาได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิติ ในปีการศึกษา 2526 และ 2532 ตามลำดับ เปิดหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ในปีการศึกษา 25351 และเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2549

      ภาควิชาคณิตศาสตร์ยังได้บริการการสอนวิชาพื้นฐานทางด้าน คณิตศาสตร์และ สถิติ  ให้แก่ทุกภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยเสมอมา นอกจากนี้ภาควิชายังได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการส่งเสริมให้ความรู้และให้บริการ เทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย 

      ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ภาควิชาคณิตศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้จัดตั้งศูนย์ความ เป็นเลิศทางวิยุตคณิตเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2552 ภาควิชาได้เข้าเป็นสมาชิกศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ (CEM : Centre of excellence in mathematics) และมีโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยและสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศ ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 


 

ติดต่อเรา 

ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110
โทร.
(02) 649-5000 ต่อ 18010 ,18051 , 18626

Department of Mathemetics
Faculty of Science, Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand
Tel: 
(02) 649-5000 - 18010 ,18051 , 18626

 

 

 

 

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์