หลักสูตร


 

มคอ.2

     

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

วท.บ. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)     กศ.ม. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) กศ.ด.  คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
วท.บ. สถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)     กศ.ม. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) กศ.ด.  คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
กศ.บ. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)   ปร.ด.  คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
     
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELO)   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELO)

ปริญญาตรี

วท.บ. คณิตศาสตร์

 

ปริญญาเอก

ปร.ด.  คณิตศาสตร์

 
 

 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626