หลักสูตร


 

 

มคอ.2 มคอ.2

คู่มือหูลักสูตร

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

วท.บ. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)     กศ.ม. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) กศ.ด.  คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
วท.บ. สถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)     กศ.ม. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) กศ.ด.  คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
กศ.บ. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)   ปร.ด.  คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)
     
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELO) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELO)


ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO)

ปริญญาตรี

วท.บ. คณิตศาสตร์
กศ.บ. คณิตศาสตร์
วท.บ. สถิติ            

ปริญญาโท

กศ.ม. คณิตศาสตร์
           

ปริญญาเอก

ปร.ด.  คณิตศาสตร์
กศ.ด.  คณิตศาสตร์

 
 
                                            ปรัชญาของหลักสูตร
      ปริญญาตรี                           ปริญญาโท                                        ปริญญาเอก
วท.บ. คณิตศาสตร์                               กศ.ม. คณิตศาสตร์                                             ปร.ด.  คณิตศาสตร์
กศ.บ. คณิตศาสตร์                                                                                                               กศ.ด.  คณิตศาสตร์
วท.บ. สถิติ
 
 
 
 

 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626