หลักสูตร


รายละเอียดหลักสูตร

     

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

วท.บ. คณิตศาสตร์ กศ.ม. คณิตศาสตร์ กศ.ด.  คณิตศาสตร์
วท.บ. สถิติ   ปร.ด.  คณิตศาสตร์
กศ.บ. คณิตศาสตร์    
     
     

มคอ.2

     

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

วท.บ. คณิตศาสตร์ กศ.ม. คณิตศาสตร์ กศ.ด.  คณิตศาสตร์
วท.บ. สถิติ   ปร.ด.  คณิตศาสตร์
กศ.บ. คณิตศาสตร์    
     
   
     

 
 


 

ติดต่อเรา 

ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110
โทร.
(02) 649-5000 ต่อ 18010 ,18051 , 18626

Department of Mathemetics
Faculty of Science, Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand
Tel: 
(02) 649-5000 - 18010 ,18051 , 18626

 

 

 

 

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์