สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน

ห้องบรรยายสาขาคณิตศาสตร์

 

 

ห้องบรรยาย (10-114) จำนวน 80 ที่นั่ง

ห้องบรรยาย (10-115) จำนวน 60 ที่นั่ง 

ห้องบรรยาย (10-414) จำนวน 210 ที่นั่ง

ห้องบรรยาย (10-517A) จำนวน 60 ที่นั่ง

ห้องบรรยาย (10-516) จำนวน 40 ที่นั่ง 

 


 

ห้องปฏิบัติการ

 

ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาคณิตศาสตร์  (10-315) จำนวน 60 ที่นั่ง 
            

OS: Microsoft Windows 10
Processor : Intel Core i5
RAM: 8 GB
Graphics: GB

ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาคณิตศาสตร์  (10-316) จำนวน 40 ที่นั่ง 
 

OS: Microsoft Windows 10
Processor : Intel Core i5
RAM: 8 GB
Graphics: GB

 

ห้อง Graphing Calculator Laboratory (10-518) จำนวน 84 ที่นั่ง

 

 

 

ห้องบรรยายสาขาสถิติ

   
 

 

ห้องบรรยายทางสถิติ (19-1909) จำนวน 70 ที่นั่ง

 

 

   

 

ห้องปฏิบัติการ

 

 
 

 

ห้องปฏิบัติการทางสถิติ (19-1910) จำนวน 50 ที่นั่ง

OS:  Microsoft Windows 10 Education
 Processor: IIntel Core i5 
   
RAM : GB,8 GB
Graphics:  Intel
 

 

 

สำนักงานภาควิชา

   

ให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอนและการสอบแก่อาจารย์/นิสิตในภาควิชา
ประสานงานเรื่องหลักสูตร , การเรียนการสอนของภาควิชาทั้งกับหน่วยงานภายในและภายนอก

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
     
   

 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626