งานวิจัย

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล
 
สาขาวิชา
 
กลุ่มงานวิจัย
 (Research Cluster)

 

แหล่งทุนวิจัยที่สัมพันธ์ 

1 ผศ.รวีวรรณ งามสันติกุล (หัวหน้าภาค) สถิติ    
2 อ.กาญจนา พานิชการ สถิติ    
3 อ.ดร.ขวัญ เพียซ้าย คณิตศาสตรศึกษา Mathematics Education  
4 อ.ดร.จิตตินาถ รัตนมุง คณิตศาสตร์ Number Theory  
5 อ.ดร.ชิรา ลำดวนหอม คณิตศาสตร์ Graph Theory  
6 อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ "Differential Equations,Partial Differential Equations, Applied Geophysics"  
7 ผศ.ชุติวรรณ เพ็ญเพียร สถิติ    
8 อ.ดร.ญานิน กองทิพย์ คณิตศาสตรศึกษา - Mathematics Education
- The Study of the 1st Grade Students’ Gestures in Visual Solid Components

- Analyzing Mathematical Communication of Students' Gestures in Lesson Study and Open Approach
- The Study of Students’ Mathematical Communication through Gestures in
Classroom using Open Approach

 
 
9 อ.ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม คณิตศาสตร์ Calculus of Variation, Functional Analysis, Partial Differential Equations, Linear Algebra  
10 อ.ดร.ณหทัย ฤกษ์ฤทัยรัตน์ คณิตศาสตร์

Probability Theory : Approximation via Stein's Method, Tiling Problem

 
11 อ.ธนูชัย ภูอุดม คณิตศาสตร์

- กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องอนุพันธ์และการประยุกต์โดยใช้โปรแกรม C.a.R. และโปรแกรม Euler สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
- ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่องเวกเตอร์ โดยใช้โปรแกรม C.a.R. สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
- ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องกำหนดการเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรม C.a.R. และโปรแกรม Euler สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 
12 อ.ดร.อุทุมพร จงถาวรวุฒิ คณิตศาสตร์ Graph Theory, Combinatorial Design  
13 อ.ดร.นิสรา สิรสุนทร คณิตศาสตร์ Semigroup Theory  
14 อ.ดร.นพดล วิชิตสงคราม คณิตศาสตร์ Real Analysis และ Probability  
15 อ.ดร.พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ สิรินิลกุล คณิตศาสตร์ประยุุกต์  Nimerical Analysis, Finite Element Method
- ขอบเขตล่างที่ชัดเจนของพลังงานสถานะพื้นของสสารที่ไม่เป็นไปตามหลักการกีดกันใน 2 มิติ
 
 
16 อ.ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ คณิตศาสตรศึกษา - การแก้ปัญหาที่หลากหลาย เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
- จำนวน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผ่านกิจกรรมการแก้ปัญหาและการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์
- การศึกษาพฤติกรรมด้านความคิดคล่อง และความคิดยืดหยุ่นเรื่อง เรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผ่านกิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการระดมสมอง
 
 
17 ผศ.ดร.เรืองวรินท์ อินทรวงษ์ สราญรักษ์สกุล คณิตศาสตร์ Semigroup Theory, Ring Theory, Hypergroup Theory, Linear Algebra  
18 ผศ.ดร.วรานุช แขมมณี คณิตศาสตร์ Graph Theory : Gamma Labeling of Graphs,
Resolvability of Graphs,
Hamiltonian Number of Graphs, Traceable Number of Graphs, Divisor Graphs
 
19 ผศ.ดร.ศญาพัฒน์ สุขใส คณิตศาสตร์ Applied Mathematics, Mathematical Modeling and Complex Analysis  
20 อ.ดร.สายัณห์ โสธะโร คณิตศาสตรศึกษา

- ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
- การเรียนการสอน เรื่องคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น โดยใช้ Microsoft Excelสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 
21 อ.ดร.สุกัญญา หะยีสาและ คณิตศาสตรศึกษา

- Mathematics Education
- กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง การคิดเชิงความสัมพันธ์ เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 
22 อ.สุกัญญา อินทรภักดิ์ สถิติ Inferential Statistics, Medical Statistics, Statistics of education  
23 อ.ดร.เสริมศรี ไทยแท้ คณิตศาสตร์ Graph Theory  
24 อ.เอนก จันทรจรูญ คณิตศาสตรศึกษา Mathematics Education  
         

 

 


 

ติดต่อเรา 

ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110
โทร.
(02) 649-5000 ต่อ 18010 ,18051 , 18626

Department of Mathemetics
Faculty of Science, Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand
Tel: 
(02) 649-5000 - 18010 ,18051 , 18626

 

 

 

 

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์