งานวิจัย

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล
 
สาขาวิชา
 
กลุ่มงานวิจัย
 (Research Cluster)

 
1 อ.ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ คณิตศาสตร์ศึกษา - การแก้ปัญหาที่หลากหลาย เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
- จำนวน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผ่านกิจกรรมการแก้ปัญหาและการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์
- การศึกษาพฤติกรรมด้านความคิดคล่อง และความคิดยืดหยุ่นเรื่อง เรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผ่านกิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการระดมสมอง
2 อ.กาญจนา พานิชการ สถิติ High-dimensional statistics, Applied statistics, Biostatistics
3 อ.ดร.ขวัญ เพียซ้าย คณิตศาสตร์ศึกษา Mathematics Education
4 อ.ดร.จิตตินาถ รัตนมุง คณิตศาสตร์ Number Theory
5 อ.ดร.ชิรา ลำดวนหอม คณิตศาสตร์ Graph Theory
6 ผศ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ "Differential Equations,Partial Differential Equations, Applied Geophysics"
7 ผศ.ชุติวรรณ เพ็ญเพียร สถิติ Applied statistics
8 อ.ดร.ญานิน กองทิพย์ คณิตศาสตร์ศึกษา - Mathematics Education
- The Study of the 1st Grade Students’ Gestures in Visual Solid Components

- Analyzing Mathematical Communication of Students' Gestures in Lesson Study and Open Approach
- The Study of Students’ Mathematical Communication through Gestures in
Classroom using Open Approach

 
9 ผศ.ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม คณิตศาสตร์ Calculus of Variation, Functional Analysis, Partial Differential Equations, Linear Algebra
10 ผศ.ดร.ณหทัย ฤกษ์ฤทัยรัตน์ (หัวหน้าภาควิชา) คณิตศาสตร์

Probability Theory : Approximation via Stein's Method, Tiling Problem

11 อ.ดร.วิศรุต  โพธิ์อ้น คณิตศาสตร์

Hyperbolic geometry

12 อ.ดร.อุทุมพร จงถาวรวุฒิ คณิตศาสตร์ Graph Theory, Combinatorial Design
13 อ.ดร.นิสรา สิรสุนทร คณิตศาสตร์ Semigroup Theory
14 อ.ดร.นพดล วิชิตสงคราม คณิตศาสตร์ Real Analysis และ Probability
15 ผศ.ดร.พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ สิรินิลกุล คณิตศาสตร์ประยุุกต์  Numerical Analysis, Finite Element Method
 Finite Element Analysis
 
16 ผศ.รวีวรรณ งามสันติกุล สถิติ Statistics
 
17 ผศ.ดร.เรืองวรินท์ อินทรวงษ์ สราญรักษ์สกุล คณิตศาสตร์ Semigroup Theory, Ring Theory, Hypergroup Theory, Linear Algebra
18 รศ.ดร.วรานุช แขมมณี คณิตศาสตร์ Graph Theory : Gamma Labeling of Graphs,
Resolvability of Graphs,
Hamiltonian Number of Graphs, Traceable Number of Graphs, Divisor Graphs
19 ผศ.ดร.ศญาพัฒน์ สุขใส คณิตศาสตร์ Applied Mathematics, MathematicalModeling and Complex Analysis
20 ผศ.ดร.สายัณห์ โสธะโร คณิตศาสตร์ศึกษา

- ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
- การเรียนการสอน เรื่องคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น โดยใช้ Microsoft Excel สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

21 ผศ.ดร.สุกัญญา หะยีสาและ คณิตศาสตร์ศึกษา

- Mathematics Education
- กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง การคิดเชิงความสัมพันธ์ เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

22 อ.ดร.สุกัญญา อินทรภักดิ์ สถิติ Inferential Statistics, Medical Statistics, Statistics of education
23 อ.ดร.เสริมศรี ไทยแท้ คณิตศาสตร์ Graph Theory
24 ผศ.เอนก จันทรจรูญ คณิตศาสตร์ศึกษา Mathematics Education
25 อ.ดร.ธีรศักดิ์   ฉลาดการณ์ คณิตศาสตร์ประยุุกต์ Differential equations,Aplied Geophysics,Numerical Method
26 อ.อิทธิเทพ  นวาระสุจิตร คณิตศาสตร์ประยุกต์ Computational methods
       

 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626