บุคลากร

หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

 ผศ.ดร.ณหทัย ฤกษ์ฤทัยรัตน์

 

  

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณห์ โสธะโร
Name : Asst. Prof. Sayun Sotaro
อีเมล์ : say@g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18628

ชื่อ : อาจารย์รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์
Name : Lecturer Rungfa Janjaruporn
อีเมล์ : rungfa@g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18629

 

 

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญานิน กองทิพย์
Name : Asst. Prof. Yanin Kongthip
อีเมล์ : yanin@g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18608

 

 

ชื่อ : อาจารย์เสริมศรี ไทยแท้
Name : Lecturer Sermsri Thaithae
อีเมล์ : sermsri@g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18606

 

 

ชื่อ : รองศาสตราจารย์วรานุช แขมมณี
Name : Assoc. Prof. Varanoot Khemmani
อีเมล์ : varanoot@g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18605

 

 

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา หะยีสาและ
Name : Asst. Prof. Sukanya Hajisalah
อีเมล์ : sukanyah@g dot swu dot sc dot th
เบอร์ภายใน : 18623

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศญาพัฒน์ สุขใส
Name : Asst. Prof. Sayaphat Suksai
อีเมล์ : sirirats@g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18624

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิรา ลำดวนหอม
Name : Asst. Prof. Chira Lumduanhom
อีเมล์ : chira@g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18607

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศุทธวรรณ สิรินิลกุล
Name : Asst. Prof. Pisuttawan Sirininlakul
อีเมล์ : pisuttaw@g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18060

 

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองวรินท์ สราญรักษ์สกุล
Name : Asst. Prof. Ruangvarin Sararnrakskul
อีเมล์ : ruangvarin@g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18090

 

 

 

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญวัฒน์ หาอาษา
Name : Asst. Prof. Panyawat Ha-Ar-Sa
อีเมล์ : chaiwichith@g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18089

 

 

ชื่อ : อาจารย์ธีรศักดิ์ ฉลาดการณ์
Name : Lecturer Teerasak Chaladgarn
อีเมล์ : teerasak@g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18054

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญ เพียซ้าย
Name : Asst. Prof. Khawn Piasai
อีเมล์ : khawn@g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18618

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก จันทรจรูญ
Name : Asst. Prof. Anek Janjaroon
อีเมล์ : anek@g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18622

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสรา สิรสุนทร
Name : Asst. Prof. Nissara Sirasuntorn
อีเมล์ : nissara@g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18086
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม
Name : Asst. Prof. Thitarie Rungratgasame
อีเมล์ : thitarie@g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18085

 

 

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา พงษ์ประเสริฐ
Name : Asst. Prof. Suchada Pongprasert
อีเมล์ : suchadapo@g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18065

 

 

 

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณหทัย ฤกษ์ฤทัยรัตน์
Name : Asst. Prof. Nahathai Rerkruthairat
อีเมล์ : nahathai@g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18084

ชื่อ : อาจารย์นพดล วิชิตสงคราม
Name : Lecturer Noppadon Wichitsongkram
อีเมล์ : noppadonw@g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18062

ชื่อ : อาจารย์อุทุมพร มาโต 
Name : Lecturer Uthoomporn Mato
อีเมล์ : uthoomporn@g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18056

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศรุต โพธิ์อ้น
Name : Asst. Prof. Witsarut Pho-On
อีเมล์ : witsarut@g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18091

ชื่อ : อาจารย์อิทธิเทพ นวาระสุจิตร
Name : Lecturer Itthithep Navarasuchitr
อีเมล์ : itthithep@g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18063

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวา ธีระกาญจน์
Name : Asst. Prof. Thunwa Theerakarn
อีเมล์ : thunwa@g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18092

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตินาถ รัตนมุง
Name : Asst. Prof. Jittinart Rattanamoong
อีเมล์ : jittnart@g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18087

ชื่อ : อาจารย์สุกัญญา สุขศักดิ์
Name : Lecturer Sukanya Suksak
อีเมล์ : sukanyasuk@g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18620

 

 

 

 

ชื่อ อ.กาญจนา พานิชการ
Name Lect. Karnchana Panichakarn
อีเมล์ karnchan at g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18058
   

 

ชื่อ อ.ดร.สุกัญญา อินทรภักดิ์
Name Lect. Dr. Sukanya Intarapak
อีเมล์ : sukanyain at g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18064
   

 

ชื่อ อ.ดร.อัจฉริยะ  วัธนวิสูตร
Name Lect. Dr. Atchariya Watthanawisut
อีเมล์ : atchariya at g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18053
   

ชื่อ อ.ดร.อังคนา เกาะแก้ว
Name Lect. Dr. Angkana  Kokaew
อีเมล์ :angkanak at g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน 18061
   

ชื่อ อ.ดร.ชนากานต์  จรเสถียร
Name Lect. Dr.Chanakarn Jornsatian
อีเมล์ : chanakarnj at g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18057
   

 
ชื่อ ดร.จิดาภา ธาดาจรัสศิริ
Name Lect. Dr.Jidapa Thadajarassiri
อีเมล์ Jidapa at g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18010
   
   

 

 

ชื่อ ลัดดา แซ่อึ้ง
Name Ladda Saeoung
อีเมล์ laddas at g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18626 , 18051
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

 

ชื่อ สมนึก ปุณยกร
Name Somnuek Poonyakorn
อีเมล์ somnuekk at g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18088
ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

 

ชื่อ ศิรภพ ประสิทธิ์
Name Sirapob Prasit
อีเมล์ sirapob at g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18059
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ชื่อ : ณัฐดนัย  คำนวน
Name : Natdanai Khamnoun
อีเมล์ : natdanai at g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18621
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626