บุคลากร

หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

อ.ดร.รุ่งฟ้า  จันท์จารุภรณ์

 

 

ชื่อ ผศ.ดร.สายัณห์ โสธะโร
Name Asst.Prof.Dr. Sayun Sotaro
อีเมล์ : say at g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18628
   

 

ชื่อ อ.ดร.เสริมศรี ไทยแท้
Name Lect.Dr. Sermsri Thaithae
อีเมล์  sermsri at g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน 18606
   

 

 

ชื่อ ผศ.ดร.ญานิน กองทิพย์
Name Asst.Prof.Dr. Yanin Kongthip
อีเมล์ yanin at g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18404 , 18608
   

 

ชื่อ อ.ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์
Name Lect.Dr. Rungfa Janjaruporn
อีเมล์ : rungfa at g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18603
   

 

ชื่อ : รศ.ดร.วรานุช แขมมณี
Name Assoc. Prof.Dr. Varanoot Khemmani
อีเมล์ : varanoot at g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18605
   

 

ชื่อ : ผศ.ดร.พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ สิรินิลกุล
Name Asst.Prof.Dr. Pisuttawan Sripirom Sirininlakul
อีเมล์ : pisuttaw at g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18060
   

 

ชื่อ ผศ.ดร.ชิรา ลำดวนหอม
Name Asst.Prof.Dr. Chira Lumduanhom
อีเมล์ : chira at g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18607
   

 

ชื่อ ผศ.ดร.ขวัญ เพียซ้าย
Name Asst.Prof.Dr. Khawn Piasai
อีเมล์ : khawn at g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18618
   

 

ชื่อ : ผศ.ดร.เรืองวรินท์ อินทรวงษ์ สราญรักษ์สกุล
Name : Asst.Prof.Dr. Ruangvarin Intarawong Sararnrakskul
อีเมล์ ruangvarin at g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18090
   

 

ชื่อ ผศ.ดร.สุกัญญา หะยีสาและ
Name Asst.Prof.Dr. Sukanya Hayeesala
อีเมล์ : sukanyah at g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18623
   

 

ชื่อ : ผศ.ดร.ศญาพัฒน์ สุขใส
Name : Asst.Prof.Dr. Sayaphat Suksai
อีเมล์ : sayaphat at g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18624
   

 

ชื่อ :  ผศ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา
Name Asst.Prof. Panyawat Haarsa
อีเมล์  chaiwichith at g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18089
   

 

ชื่อ : ผศ.ดร.ณหทัย ฤกษ์ฤทัยรัตน์
Name Asst.Prof.Dr. Nahathai Rerkruthairat
อีเมล์ : nahathai at g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18084
   

 

ชื่อ : ผศ.ดร.นิสรา  สิรสุนทร
Name Asst.Prof.Dr. Nissara Sirasuntorn
อีเมล์ : nissara at g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18086
   

 

ชื่อ ผศ.ดร.ฐิตารีย์  รุ่งรัตน์เกษม
Name Asst.Prof.Dr. Thitarie Rungratgasame
อีเมล์ : thitarie at g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18085
   

 

ชื่อ ผศ.ดร..จิตตินาถ รัตนมุง
Name  Asst.Prof.Dr. Jittinart Rattanamoong
อีเมล์ jittinart at g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน 18087
   

 

ชื่อ ผศ.เอนก จันทรจรูญ 
Name Asst.Prof. Anek Janjaroon
อีเมล์ : anek at g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18622
   

 

ชื่อ อ.ดร.ธีรศักดิ์ ฉลาดการณ์
Name Lect.Dr. Teerasak Chaladgarn
อีเมล์ : teerasak at g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18054
   

 

ชื่อ :อ.ดร.อิทธิเทพ นวาระสุจิตร
Name Lect.Dr. Itthithep Navarasuchitr
อีเมล์ : itthithep at g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18063
   

 
 
ชื่อ : อ.ดร.อุทุมพร มาโต
Name : Lect.Dr. Uthoomporn Mato
อีเมล์ : uthoomporn at g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน 18056
   
 
ชื่อ :อ.ดร.นพดล วิชิตสงคราม
Name Lect.Dr. Noppadon Wichitsongkram
อีเมล์ noppadonw at g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน 18062
   
 
ชื่อ :  อ.ดร.วิศรุต  โพธิ์อ้น
Name : Lect.Dr. Witsarut Pho-on
อีเมล์ : Witsarut at g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน 18091
 
   
   
   
   

 

ชื่อ :ผศ.ดร.สุชาดา  พงษ์ประเสริฐ
Name Asst.Prof.Dr. Suchada Pongprasert
อีเมล์ : suchadapo at g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน 18065
   

 
 
ชื่อ : อ.ดร.ธันวา  ธีระกาญจน์
Name Lect.Dr. Thunwa Theerakarn
อีเมล์ : thunwa at g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน :  18092
   
 
ชื่อ อ.ดร.สุกัญญา  สุขศักดิ์ 
Name Lect.Dr. Sukanya Suksak
อีเมล์ sukanyasuk at g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน  18620
   
 
 
   
   
   
   
 

 

 

ชื่อ อ.กาญจนา พานิชการ
Name Lect. Karnchana Panichakarn
อีเมล์ karnchan at g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18058
   

 

ชื่อ อ.ดร.สุกัญญา อินทรภักดิ์
Name Lect. Dr. Sukanya Intarapak
อีเมล์ : sukanyain at g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18064
   

 

ชื่อ อ.ดร.อัจฉริยะ  วัธนวิสูตร
Name Lect. Dr. Atchariya Watthanawisut
อีเมล์ : atchariya at g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18053
   

ชื่อ อ.ดร.อังคนา เกาะแก้ว
Name Lect. Dr. Angkana  Kokaew
อีเมล์ :angkanak at g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน 18061
   

ชื่อ อ.ดร.ชนากานต์  จรเสถียร
Name Lect. Dr.Chanakarn Jornsatian
อีเมล์ : chanakarnj at g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18057
   

 
ชื่อ อาจารย์ ดร.จิดาภา ธาดาจรัสศิริ
Name Lect. Dr.Jidapa Thadajarassiri
อีเมล์ Jidapa at g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18010
   
   

 

 

ชื่อ ลัดดา แซ่อึ้ง
Name Ladda Saeoung
อีเมล์ laddas at g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18626 , 18051
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

 

ชื่อ สมนึก ปุณยกร
Name Somnuek Poonyakorn
อีเมล์ somnuekk at g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18088
ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

 

ชื่อ ศิรภพ ประสิทธิ์
Name Sirapob Prasit
อีเมล์ sirapob at g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18059
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ชื่อ : ณัฐดนัย  คำนวน
Name : Natdanai Khamnoun
อีเมล์ : natdanai at g dot swu dot ac dot th
เบอร์ภายใน : 18621
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626