นายปกรณ์ พิมลสกุล นิสิต วท.บ.คณิตศาสตร์ รุ่นที่30 ครูอันดับ คศ.1 โรงเรียนเมืองพัทยา11 รุ่นปี 48 ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัลครูดีเด่นเนื่องในวันครูเมืองพัทยา ประจำปี 2561 ณ วันที่ 16 มกราคม 2561 เนื่องจากเป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎระดับประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ครั้งที่ 19 นอกจากนี้ยังเป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัลชมเชยในรายการเด็กเก่งกล้วยไม้ป่าระดับประเทศ มัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม มัธยมศึกษาตอนปลาย สพม.18 

นายสกล ตั้งเก้าสกุล นิสิตเก่า กศ.บ.คณิตศาสตร์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นนิสิตดีเด่น ด้านคุณลักษณะความเป็นครู ระดับมหาบัณฑิต เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2561  ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 16 มกราคม 2561