Clip กิจกรรมต่างๆ

 

ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

RSS
1234

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2560

Author: Montawan/Wednesday, September 6, 2017/Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ, ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม, ภาควิชาคณิตศาสตร์, ภาควิชาคหกรรมศาสตร์, ภาควิชาเคมี, ภาควิชาชีววิทยา, ภาควิชาฟิสิกส์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป, ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาวัสดุศาสตร์, ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นิรันดร์ พงษ์พันธุ์ (อาจารย์ภาควิชาเคมี) อาจารย์สาโรช เมาลานนท์ (อาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์) ผู้เกษียณอายุราชการคณะวิทยาศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากรอาวุโส และคณาจารย์ บุคลากร นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่คณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ

          ใน "โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐" ในวันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง ๑๐-๒๐๔ กข คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          - กำหนดการ

หมายเหตุ : ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยชุดสีครีมเข้าร่วมงานฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร. 18417, 18447

Print

Number of views (952)/Comments (0)

x

    

       

    

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626