Clip กิจกรรมต่างๆ

 

ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

RSS
1234

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มศว เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4535 สังกัดสาขาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์

Author: Montawan/Monday, September 4, 2017/Categories: สมัครงาน

         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4535) สังกัดสาขาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก (อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 31,750 บาท)

         ทั้งนี้ ผู้ประสงค์สมัครงานดังกล่าวสามารถรับและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตรตร์ (ชั้น 3B อาคาร 19) ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2560

         สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=27048

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 18415, 18417

Print

Number of views (482)/Comments (0)

x

    

       

    

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626