Clip กิจกรรมต่างๆ

 

ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

RSS
1234

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

ประชาพิจารณ์หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบการประเมิน ปี 2561 รอบที่ 1 (วันที่ 1 สิงหาคม 2560 – วันที่ 31 มกราคม 2561)

Author: Montawan/Friday, August 25, 2017/Categories: ข่าวทั่วไป

          จากการประชุมคณะทำงานร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รอบการประเมิน ปี 2561 สายวิชาการ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 และ สายสนับสนุนวิชาการ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 19-903 ได้มีการพิจารณาปรับปรุงแบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน

          ในการนี้ขอความร่วมมือบุคลากรในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาสรุปเสนอพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ และนำมาใช้ในการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ รอบที่ 1 (วันที่ 1 สิงหาคม 2560 –วันที่ 31 มกราคม 2561)

          - สายวิชาการ
          - สายสนับสนุนวิชาการ

          (โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันนี้ 29 สิงหาคม 2560)

          ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (Competency) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560 ได้ที่
          - คู่มือการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

         

 

Print

Number of views (572)/Comments (0)

x

    

       

    

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626