Clip กิจกรรมต่างๆ

 

ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 ของนิสิตรหัส 55 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

RSS
12

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

ประชาพิจารณ์หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบการประเมิน ปี 2561 รอบที่ 1 (วันที่ 1 สิงหาคม 2560 – วันที่ 31 มกราคม 2561)

Author: Montawan/Friday, August 25, 2017/Categories: ข่าวทั่วไป

          จากการประชุมคณะทำงานร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รอบการประเมิน ปี 2561 สายวิชาการ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 และ สายสนับสนุนวิชาการ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 19-903 ได้มีการพิจารณาปรับปรุงแบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน

          ในการนี้ขอความร่วมมือบุคลากรในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาสรุปเสนอพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ และนำมาใช้ในการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ รอบที่ 1 (วันที่ 1 สิงหาคม 2560 –วันที่ 31 มกราคม 2561)

          - สายวิชาการ
          - สายสนับสนุนวิชาการ

          (โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันนี้ 29 สิงหาคม 2560)

          ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (Competency) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560 ได้ที่
          - คู่มือการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

         

 

Print

Number of views (212)/Comments (0)

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

    

       

    

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626