Clip กิจกรรมต่างๆ

 

ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

RSS
1234

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ รับสมัครครู

Author: Montawan/Thursday, May 4, 2017/Categories: สมัครงาน

          โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง กลุ่ม ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูของโรงเรียน ดังนี้
          1. ครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
          2. ครูสาขาวิชาฟิสิกส์ 
          3. ครูสาขาวิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
          4. ครูวิชาการ สาขาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
          วุฒิการศึกษาปริญญาโท หรือปริญญาเอก (อัตราเงินเดือน ปริญญาโท 42,500 บาท ปริญญาเอก 55,000 บาท)

          ผู้ประสงค์สมัครงานดังกล่าว สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kvis.ac.th และส่งเอกสารพร้อมหลักฐาน
ทางอีเมล์ Damrong.p@kvis.ac.th บัดนี้ - 25 พฤษภาคม 2560

Print

Number of views (635)/Comments (0)

x

    

       

    

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626