ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

ทุน Ernst Mach Grant - ASEA-UNINET

Author: Montawan/Tuesday, January 19, 2016/Categories: ทุนวิจัย, ทุนการศึกษา

[*สิ้นสุดระยะเวลาการประชาสัมพันธ์]

          รัฐบาลออสเตรีย (ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย) มีความประสงค์มอบ "ทุน Ernst Mach Grant - ASEA-UNINET" ให้แก่นิสิต บุคลากร หรือบุคคลทั่วไปเพื่อไปฝึกอบรม ศึกษาหรือวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐออสเตรีย จำนวน 4 ประเภททุน ได้แก่
         1. ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doc Grant)
         2. ทุนปริญญาเอก (Ph.D. Grant)
         3. ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Sandwich Grant)
         4. ทุนดนตรี (Music Grant)

          โดยทุนประเภทที่ 1 - 3 รับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.grants.at ภายใน 15 มีนาคม 2559
          สำหรับทุนประเภทที่ 4 ผู้สนใจสามารถ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร มาที่ “สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ” สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใน 22 กุมภาพันธ์ 2559
         
 เอกสารแนบ (11 หน้า)

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โทร. 02-610-5395 โทรสาร 02-354-5570

Print

Number of views (4889)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626