ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

ทุน Ernst Mach Grant - ASEA-UNINET

Author: Montawan/Tuesday, January 19, 2016/Categories: ทุนวิจัย, ทุนการศึกษา

[*สิ้นสุดระยะเวลาการประชาสัมพันธ์]

          รัฐบาลออสเตรีย (ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย) มีความประสงค์มอบ "ทุน Ernst Mach Grant - ASEA-UNINET" ให้แก่นิสิต บุคลากร หรือบุคคลทั่วไปเพื่อไปฝึกอบรม ศึกษาหรือวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐออสเตรีย จำนวน 4 ประเภททุน ได้แก่
         1. ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doc Grant)
         2. ทุนปริญญาเอก (Ph.D. Grant)
         3. ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Sandwich Grant)
         4. ทุนดนตรี (Music Grant)

          โดยทุนประเภทที่ 1 - 3 รับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.grants.at ภายใน 15 มีนาคม 2559
          สำหรับทุนประเภทที่ 4 ผู้สนใจสามารถ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร มาที่ “สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ” สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใน 22 กุมภาพันธ์ 2559
         
 เอกสารแนบ (11 หน้า)

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โทร. 02-610-5395 โทรสาร 02-354-5570

Print

Number of views (6969)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622