ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนผู้แทน ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. คณิตศาสตร์ มศว-ศรีอยุธยาฯ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนผู้แทน ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. คณิตศาสตร์ มศว-ศรีอยุธยาฯ

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

แสดงความยินดีคณาจารย์ได้รับ certificate จาก aws

Author: Montawan/Monday, September 9, 2019/Categories: ผลงาน, ผลงานบุคลากร, ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

          ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จันตรี ผลประเสริฐ และ อ.ดร. วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ ที่ได้รับ certificate จาก aws ให้เป็น Certified AWS lecturer และได้นำระบบ AWS Cloud มาให้นิสิต มศว ใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในวิชา Cloud computing (CP433 และ DS513) เพื่อเตรียมความความพร้อมให้นิสิตกับการไปทำงานในยุค Thailand 4.0 โดยนิสิตที่ลงวิชานี้จะได้รับ Voucher เพื่อใช้ในการสอบ certificate ของ AWS ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างสูงในตลาด IT ณ ขณะนี้

Print

Number of views (1510)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626