ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

RSS
First2021222325272829Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Author: Montawan/Wednesday, March 15, 2023/Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนการศึกษา, ภาควิชาคณิตศาสตร์, ภาควิชาเคมี, ภาควิชาชีววิทยา, ภาควิชาฟิสิกส์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป, ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาวัสดุศาสตร์, นิสิต

          เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อขอรับ “ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566” โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนช่วยเหลือนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือประสบปัญหาค่าใช้จ่ายในระหว่างศึกษา

          ทั้งนี้ นิสิตที่ประสงค์ขอรับทุนฯ ดังกล่าว สามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่  คลิก และส่งใบสมัครได้ที่ภาควิชาที่นิสิตสังกัด (*ตามกำหนดเวลาที่ภาควิชากำหนด) เพื่อให้ภาควิชาดำเนินการคัดเลือก และส่งผลการคัดเลือกกลับมายัง “หน่วยกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์” ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 เพื่อส่งไปยังส่วนกิจการนิสิต เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ต่อไป

 

------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18438

Print

Number of views (2321)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622