ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

25 Feb 2021

ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการนำเสนอโครงงานสถิติของนิสิต

ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการนำเสนอโครงงานสถิติของนิสิต

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
No rating

ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการนำเสนอโครงงานสถิติของนิสิต วท.บ.สถิติ กลุ่ม 6 เรื่อง
ตัวแบบการพยากรณ์การเกิดไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ใน
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 อาคาร 19 ห้อง 1909 เวลา 12.50-14.00 น.

Print

Number of views (68)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Wednesday, April 21, 2021/Author: Montawan/Number of views (8)/Comments (0)/
Tags:
Tuesday, April 20, 2021/Author: Montawan/Number of views (108)/Comments (0)/
Tags:
Friday, April 16, 2021/Author: Montawan/Number of views (122)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, April 14, 2021/Author: Montawan/Number of views (217)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, April 14, 2021/Author: Montawan/Number of views (509)/Comments (0)/
Tags:
Tuesday, April 13, 2021/Author: Montawan/Number of views (67)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626