ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของภาควิชาคณิตศาสตร์

ปรัชญา

การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม

 

วิสัยทัศน์

ภาควิชาคณิตศาสตร์เป็นองค์กรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และสร้างงานวิจัยด้านคณิตศาสตร์ คณิตศาสตรศึกษาและสถิติ

 

พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ

2. สร้างสรรค์งานวิจัยในระดับสากลและนวัตกรรมที่มีประโยชน์ในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

3. บริการวิชาการที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม