Clip กิจกรรมต่างๆ

 

ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

RSS
1234

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรม เตรียมพร้อมก้าวสู่โลกการทำงานอย่างมั่นใจ

กิจกรรม เตรียมพร้อมก้าวสู่โลกการทำงานอย่างมั่นใจ

ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้อง 19-601 ชั้น 6 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

Monday, March 12, 2018/Author: Montawan/Number of views (144)/Comments (0)/
Tags:
โครงการจัดการความรู้และเสริมสร้างบรรยากาศวิจัย ครั้งที่ 2 : เรื่อง การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย ในระบบ ESPReL

โครงการจัดการความรู้และเสริมสร้างบรรยากาศวิจัย ครั้งที่ 2 : เรื่อง การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย ในระบบ ESPReL

ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้อง 19-501 ชั้น 5 อาคาร 19 มศว โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวรัตน์ จันทะโร ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากร (อ่านรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมได้ที่นี่)

Friday, March 9, 2018/Author: Montawan/Number of views (448)/Comments (0)/
Tags:
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตรศึกษา "The 6th International Conference for Science Educators and Teachers (ISET 2018)"

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตรศึกษา "The 6th International Conference for Science Educators and Teachers (ISET 2018)"

ในวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช
บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
รรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช
บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Monday, March 5, 2018/Author: Montawan/Number of views (508)/Comments (0)/
Tags:
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International STEM Education Conference ครั้งที่ 3 (iSTEM-ed 2018)

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International STEM Education Conference ครั้งที่ 3 (iSTEM-ed 2018)

ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเคเอ็กซ์ (KX) กรุงเทพฯ เปิดรับผลงานบัดนี้ - 15 มีนาคม 2561

Friday, March 2, 2018/Author: Montawan/Number of views (393)/Comments (0)/
Tags:
โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในโลกไอที ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในโลกไอที ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ขอเชิญ นิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการ ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 19-1815 ชั้น 18 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

 

Friday, March 2, 2018/Author: Montawan/Number of views (392)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, February 28, 2018/Author: Montawan/Number of views (119)/Comments (0)/
Tags:
RSS
First234567891011Last

    

       

    

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626