ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

RSS
First2345791011Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Author: Montawan/Sunday, February 16, 2020/Categories: ข่าวทั่วไป

          ขอเชิญ คณาจารย์และบุคลากร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเสนอชื่อ) ใช้สิทธิเสนอชื่อ “ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ ห้องสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น1 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์

(*หมายเหตุ : กำหนดให้ใช้สิทธิเสนอชื่อล่วงหน้าได้ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ ห้องสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น1 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอชื่อไม่สามารถเสนอชื่อได้ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น เช่น กรณีลาศึกษาต่อต่างประเทศหรือในประเทศ หรือติดภารกิจอื่น เป็นต้น ให้เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี โดยวิธีการส่งอีเมล ถึงประธานคณะกรรมการดำเนินการ ที่ teerayut@g.swu.ac.th ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยการเจ้าหน้าที่  โทร.02-649-5000 ต่อ 18445

Print

Number of views (1238)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626