ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัวพลกล้า
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัวพลกล้า

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัวพลกล้า

เนื่องจากรองศาสตราจารย์ ดร.ลาวัลย์ พลกล้า ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 15 เมยายน 2564

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2559 - 2561

โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2559 - 2561

Author: Montawan/Wednesday, March 9, 2016/Categories: โครงการ

[*สิ้นสุดระยะเวลาการประชาสัมพันธ์]

         ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ สมัครเข้าร่วม "โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2559 - 2561"

คณะวิทยาศาสตร์ให้ความสำคัญและส่งเสริม ให้คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตได้ทำการศึกษา ค้นคว้า ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้แก่วิชาการ จึงได้จัดทำ “โครงการหน่วยวิจัยและศูนย์วิจัยเฉพาะทาง” ขึ้น เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาความเข้มแข็งของการวิจัย และยังเป็นช่องทางหนึ่งในการให้การสนับสนุนการวิจัยอย่างมีทิศทางเพื่อส่งเสริมให้คณะและมหาวิทยาลัยก้าวสู่มหาวิทยาลัยวิจัยต่อไป

        ผู้ที่สนใจดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 8 เมษายน 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18427

Print

Number of views (4672)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626