Clip กิจกรรมต่างๆ

 

ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

RSS
1234

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

โครงการวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

โครงการวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 6.30 - 9.30 น. ณ โถงล่าง อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สามารถสั่งทำชุดใส่บาตรได้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านใน)
หมายเหตุ : คณาจารย์และบุคลากรแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือเสื้อสีเหลือง นิสิตแต่งกายชุดนิสิต

Thursday, August 16, 2018/Author: Montawan/Number of views (14)/Comments (0)/
Tags:
โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Tuesday, August 14, 2018/Author: Montawan/Number of views (39)/Comments (0)/
Tags:
โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 - 12.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Friday, August 3, 2018/Author: Montawan/Number of views (179)/Comments (0)/
Tags:
การพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพตามแผนปฏิบัติงาน

การพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพตามแผนปฏิบัติงาน

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 และวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 9.15 - 16.30 น. ห้อง 19-903 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นวลทิพย์ กมลวารินทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้เกียรติเป็นวิทยากร

Tuesday, July 31, 2018/Author: Montawan/Number of views (128)/Comments (0)/
Tags:
โครงการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง Backward Design และ Outcome based education

โครงการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง Backward Design และ Outcome based education

ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.15 น. ณ ห้อง 19-903 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

Tuesday, July 31, 2018/Author: Montawan/Number of views (106)/Comments (0)/
Tags:
โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ

โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ

ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้อง 19-401 และ 19-403 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

Friday, July 27, 2018/Author: Montawan/Number of views (147)/Comments (0)/
Tags:
RSS
12345678910Last

    

       

    

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626