ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

20 Nov 2021

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานินธ์

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานินธ์

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
No rating

การพัฒนากิจกรรมการเรียนกาพรสอนที่เสริมุสร้าง

ความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

กับจำนวนและพีชคณิตของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์

THE DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL ACTIVITIES TO ENHANCE

MATHEMATICAL PROBLEM POSING ABILITY RELATED TO NUMBER

AND ALGEBRA OF MATHEMATICS PRE-SERVICE TEACHERS

นำเสนอโดย

นางสาวจิราวรรณ เทพจินดา

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

เวลา 13.00-16.00 น.

เข้าร่วมฟังออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom

Meeting ID : 756 337 0884

Passcode :123456789

Print

Number of views (1400)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Friday, April 19, 2024/Author: Montawan/Number of views (65)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, April 18, 2024/Author: Montawan/Number of views (65)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, April 10, 2024/Author: Montawan/Number of views (206)/Comments (0)/
Tags:
แบบประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของนิสิต (ปัจจุบัน) ที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2566

แบบประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของนิสิต (ปัจจุบัน) ที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2566

ขอความอนุเคราะห์นิสิต (ปัจจุบัน) ทุกสาขาวิชา ทุกระดับชั้น คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมทำแบบสอบถาม

Wednesday, April 10, 2024/Author: Montawan/Number of views (205)/Comments (0)/
Tags:
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร์กิจกรรมที่ 1 : “สืบสานประเพณีวันสงกรานต์”

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร์กิจกรรมที่ 1 : “สืบสานประเพณีวันสงกรานต์”

ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 19-502 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ 

Friday, March 29, 2024/Author: Montawan/Number of views (458)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, March 27, 2024/Author: Montawan/Number of views (492)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622