ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

20 Nov 2021

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานินธ์

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานินธ์

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
No rating

การพัฒนากิจกรรมการเรียนกาพรสอนที่เสริมุสร้าง

ความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

กับจำนวนและพีชคณิตของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์

THE DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL ACTIVITIES TO ENHANCE

MATHEMATICAL PROBLEM POSING ABILITY RELATED TO NUMBER

AND ALGEBRA OF MATHEMATICS PRE-SERVICE TEACHERS

นำเสนอโดย

นางสาวจิราวรรณ เทพจินดา

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

เวลา 13.00-16.00 น.

เข้าร่วมฟังออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom

Meeting ID : 756 337 0884

Passcode :123456789

Print

Number of views (227)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ” กิจกรรมที่ 1: ความรู้เรื่องอัคคีภัยและการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น

โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ” กิจกรรมที่ 1: ความรู้เรื่องอัคคีภัยและการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 08:00 – 12:00 น. ณ ห้อง 19 - 502 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

Thursday, March 23, 2023/Author: Montawan/Number of views (94)/Comments (0)/
Tags:
โครงการพัฒนาวิชาการ กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้และเข้าใจ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการแชร์และโพสต์ที่ถูกกฎหมาย

โครงการพัฒนาวิชาการ กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้และเข้าใจ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการแชร์และโพสต์ที่ถูกกฎหมาย

กำหนดจัดในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 12.30 น. รูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ บัดนี้ – 31 มีนาคม 2566 (*นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรภายนอกคณะ สามารถเข้าร่วมได้)

Wednesday, March 22, 2023/Author: Montawan/Number of views (66)/Comments (0)/
Tags:
Tuesday, March 21, 2023/Author: Montawan/Number of views (55)/Comments (0)/
Tags:
Tuesday, March 21, 2023/Author: Montawan/Number of views (50)/Comments (0)/
Tags:
รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566” Inbox PR

รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566” Inbox PR

ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 13:00 – 15:00 น. ณ โถงล่าง อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

Monday, March 20, 2023/Author: Montawan/Number of views (58)/Comments (0)/
Tags:
Sunday, March 19, 2023/Author: Montawan/Number of views (52)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622