ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

5 May 2020

ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
No rating

 

 

 

 

 

       ภาควิชาคณิตศาสตร์  ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง“ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงที่มีต่อความสามารถในการใช้คณิตศาสตร์เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและการเห็นคุณค่าในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5” โดย นางสาวนวลประภัสสร์ ก้อนพิลา นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 – 16.30 น. โดยเป็นการสอบแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM รหัส 3127020199

Print

Number of views (2715)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567

ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567

เปิดรับการเสนอชื่อฯ ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2567

Monday, June 10, 2024/Author: Montawan/Number of views (106)/Comments (0)/
Tags:
Monday, May 20, 2024/Author: Montawan/Number of views (270)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, May 8, 2024/Author: Montawan/Number of views (406)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, May 2, 2024/Author: Montawan/Number of views (454)/Comments (0)/
Tags:
Friday, April 19, 2024/Author: Montawan/Number of views (558)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, April 18, 2024/Author: Montawan/Number of views (560)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622