กิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

All Albums » กิจกรรมปี2562 » โครงการพัฒนานิสิตหลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์เพื่อเพิ่มทักษะการเขียนพิสูจน์เชิงคณิตศาสตร์ ( 12 ธันวาคม 2562) Search Tags 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626