กิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

All Albums » กิจกรรมปี2562 » โครงการบริการวิชาการการพัฒนานักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สู่การเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ปีการศึกษา 2561 เรื่อง:Geogebra (13:03:2562) Search Tags 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626