กิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

All Albums » กิจกรรมปี2559 » 08.31.59 โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่1 หลักสูตร วท.บ.คณิตสาศตร์ วท.บ.สถิติ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ กศ.บ.คณิตศาสตร์ Search Tags 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626