Clip กิจกรรมต่างๆ

 

ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 ของนิสิตรหัส 55 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

RSS
12

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Tuesday, September 13, 2016/Author: Montawan/Number of views (608)/Comments (0)/
Categories: นิสิต
Tags:
ทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เพื่อความเป็นเลิศทางวิจัยและหน่วยวิจัย

ทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เพื่อความเป็นเลิศทางวิจัยและหน่วยวิจัย

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุนและส่งมายัง “ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์”  ภายใน 7 ตุลาคม 2559

Friday, September 9, 2016/Author: Montawan/Number of views (778)/Comments (0)/
Tags:
ทุนศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปีการศึกษา 2559

ทุนศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปีการศึกษา 2559

สามารถขอรับใบสมัครและส่งได้ที่ “สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง” ชั้น 7 อาคารสำนักหอสมุดกลาง มศว ระหว่างเวลา 8.30 - 15.30 น. หมดเขตสมัครฯ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 

Friday, September 9, 2016/Author: Montawan/Number of views (996)/Comments (0)/
Tags:
ทุนอุดหนุนการทำวิจัยงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

ทุนอุดหนุนการทำวิจัยงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

ผู้สนใจสามารถส่งแบบฟอร์มผ่านทางภาควิชามายังฝ่ายวิจัย ภายในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559

Monday, September 5, 2016/Author: Montawan/Number of views (1074)/Comments (0)/
Monday, September 5, 2016/Author: Montawan/Number of views (960)/Comments (0)/
ทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษาทางวิทยาศาสตร์ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

ทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษาทางวิทยาศาสตร์ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

สำหรับผู้ที่จะศึกษาหรือกำลังศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) หรือ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) ในปีการศึกษา 2559

Sunday, September 4, 2016/Author: Montawan/Number of views (781)/Comments (0)/
Tags:
RSS
First45678910111213Last

    

       

    

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626