Clip กิจกรรมต่างๆ

 

ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

RSS
1234

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Thursday, March 23, 2017/Author: Montawan/Number of views (727)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, March 23, 2017/Author: Montawan/Number of views (700)/Comments (0)/
Tags:
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก หรือทุนแลกเปลี่ยน ทุนรัฐบาล สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก หรือทุนแลกเปลี่ยน ทุนรัฐบาล สาธารณรัฐประชาชนจีน

บุคคลที่ประสงค์ขอรับทุนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและรวบรวมเอกสารส่ง ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2560

Thursday, March 16, 2017/Author: Montawan/Number of views (807)/Comments (0)/
Tags:
Tuesday, February 28, 2017/Author: Montawan/Number of views (988)/Comments (0)/
Tags:
สสวท. รับสมัครนิสิต/บุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็น นิสิตทุนโครงการ สควค. ประเภท Premium

สสวท. รับสมัครนิสิต/บุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็น นิสิตทุนโครงการ สควค. ประเภท Premium

เปิดรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://www.dpstcenter.org/psmt/ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2560 [*หมดเขตการรับสมัคร]

Friday, February 24, 2017/Author: Montawan/Number of views (904)/Comments (0)/
Tags:
เปิดรับสมัครโครงการทุนดี-Science ประจำปีการศึกษา 2559 (รุ่นที่ 3)

เปิดรับสมัครโครงการทุนดี-Science ประจำปีการศึกษา 2559 (รุ่นที่ 3)

นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและยื่นได้ที่ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้ - 7 กุมภาพันธ์ 2560

Tuesday, January 17, 2017/Author: Montawan/Number of views (1152)/Comments (0)/
Tags:
RSS
12345678910Last

    

       

    

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626