Clip กิจกรรมต่างๆ

 

ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 ของนิสิตรหัส 55 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

RSS
12

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (หลักสูตร 4 ปี) สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) ขอรับใบสมัครได้ที่ เคาท์เตอร์สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ห้อง 309 ชั้น 3B อาคาร 19) และส่งใบสมัครที่ อาจารย์มาโนชญ์ เฮงวัฒนะ (ห้องผู้ช่วยคณบดี) กำหนดส่งภายในวันที่ 6 มกราคม 2560

Thursday, November 3, 2016/Author: Montawan/Number of views (630)/Comments (0)/
Tags:
ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2559

ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2559

สามารถขอรับใบสมัคร ได้ที่ภาควิชาที่ตนสังกัด และนำส่ง “ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์” ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2559

Wednesday, September 28, 2016/Author: Montawan/Number of views (791)/Comments (0)/
Tags:
ทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เพื่อความเป็นเลิศทางวิจัยและหน่วยวิจัย

ทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เพื่อความเป็นเลิศทางวิจัยและหน่วยวิจัย

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุนและส่งมายัง “ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์”  ภายใน 7 ตุลาคม 2559

Friday, September 9, 2016/Author: Montawan/Number of views (782)/Comments (0)/
Tags:
ทุนศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปีการศึกษา 2559

ทุนศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปีการศึกษา 2559

สามารถขอรับใบสมัครและส่งได้ที่ “สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง” ชั้น 7 อาคารสำนักหอสมุดกลาง มศว ระหว่างเวลา 8.30 - 15.30 น. หมดเขตสมัครฯ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 

Friday, September 9, 2016/Author: Montawan/Number of views (999)/Comments (0)/
Tags:
ทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษาทางวิทยาศาสตร์ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

ทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษาทางวิทยาศาสตร์ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

สำหรับผู้ที่จะศึกษาหรือกำลังศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) หรือ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) ในปีการศึกษา 2559

Sunday, September 4, 2016/Author: Montawan/Number of views (783)/Comments (0)/
Tags:
ประกาศรายชื่อนิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์ที่ได้รับ “ทุนการศึกษา” และ ”ทุนอาหารกลางวัน”

ประกาศรายชื่อนิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์ที่ได้รับ “ทุนการศึกษา” และ ”ทุนอาหารกลางวัน”

ทั้งนี้ ให้นิสิตที่ได้รับทุนฯ นำเอกสารตามรายละเอียดมาส่งที่ห้องภาควิชาฟิสิกส์ (ห้อง 10-510 อาคาร 10) ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 -16.00 น. [*การประกาศทุนเสร็จสิ้นแล้ว]

Tuesday, August 30, 2016/Author: Montawan/Number of views (823)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1234567

    

       

    

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626