ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

6 Sep 2018

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
No rating

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ เรื่อง "Tensor Products of Ternary Semimodules over Ternary Semifields (ผลคูณเทนเซอร์ของกึ่งมอดูลไตรภาคบนกึ่งฟิลด์ไตรภาค)" ของนายธรณินทร์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 19 - 902 อาคาร 19 ชั้น 9 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Print

Number of views (1845)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Sunday, August 7, 2022/Author: Montawan/Number of views (236)/Comments (0)/
Tags:
Saturday, August 6, 2022/Author: Montawan/Number of views (90)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, August 4, 2022/Author: Montawan/Number of views (477)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, August 3, 2022/Author: Montawan/Number of views (774)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, August 3, 2022/Author: Montawan/Number of views (115)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, August 3, 2022/Author: Montawan/Number of views (73)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622