ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

5 Jun 2018

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
3.0

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่
นายวงศธร โพธิ์ฤทธิ์ และ นางสาววสุนันท์ โชคชัยธนากุล นิสิต วท.บ.(คณิตศาสตร์) ชั้นปีที่ 4
ในโอกาสได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
จากผลงานวิจัยเรื่อง Two Women in the Marriage Problem โดยมี อาจารย์ ดร.ณหทัย ฤกษ์ฤทัยรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Print

Number of views (1478)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Friday, March 5, 2021/Author: Montawan/Number of views (26)/Comments (0)/
Tags:
Tuesday, February 23, 2021/Author: Montawan/Number of views (137)/Comments (0)/
Tags:
Friday, February 19, 2021/Author: Montawan/Number of views (149)/Comments (0)/
Tags:
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนดี Science ประจำปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 7) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนดี Science ประจำปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 7) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอให้ผู้มีรายชื่อได้รับทุนฯ เตรียมเอกสารมายื่นเพิ่มเติม ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องวิชาการ (ห้อง 19-101) ชั้น G  อาคาร 19

Friday, February 19, 2021/Author: Montawan/Number of views (383)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, February 18, 2021/Author: Montawan/Number of views (131)/Comments (0)/
Thursday, February 18, 2021/Author: Montawan/Number of views (142)/Comments (0)/
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626