ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

12 Jun 2023

ขอแสดงความยินดีแก่ “ทีม SWU Science Squad (3S)

ขอแสดงความยินดีแก่ “ทีม SWU Science Squad (3S)

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
5.0

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่ “ทีม SWU Science Squad (3S) นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่ นายกิตติพงษ์ นาวิเศษ นายภควันต์ คูสุวรรณ นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นาย ปุณยเกียรติ ถนอมทรัพย์ นายชญานิน บุตะเขียว นายธนกฤต ฉัตรวิเชียร นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ” ในโอกาสที่ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมวิชาการ (Atom Innovation)” ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินสด 15,000 บาท จาก “การแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29”  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี อาจารย์ ดร.พรทิพย์ บุญศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มศว พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วีระ  สอิ้ง อาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน และอาจารย์ฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มศว ร่วมแสดงความยินดีด้วย 
ทั้งนี้ ก่อนวันแข่งขันฯ นิสิตที่ได้เข้าร่วมการอบรมบ่มเพาะองค์ความรู้เชิงนวัตกรรม (Cultivate Innovation) ระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ

Print

Number of views (1516)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Tuesday, July 16, 2024/Author: Montawan/Number of views (25)/Comments (0)/
Tags:
Tuesday, July 16, 2024/Author: Montawan/Number of views (262)/Comments (0)/
Tags:
Monday, July 15, 2024/Author: Montawan/Number of views (2893)/Comments (0)/
Tags:
Monday, July 15, 2024/Author: Montawan/Number of views (199)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, July 11, 2024/Author: Montawan/Number of views (171)/Comments (0)/
Tags:
ขอเชิญใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาอธิการบดี

ขอเชิญใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาอธิการบดี

ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้อง 309 สำนักงานคณบดี ชั้น 3B คณะวิทยาศาสต

Thursday, July 4, 2024/Author: Montawan/Number of views (326)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622