ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

9 Jun 2023

การนำเสนอปริญญานิพนธ์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2

การนำเสนอปริญญานิพนธ์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
No rating

การนำเสนอปริญญานิพนธ์

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ เรื่อง เส้นขนาน

ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2

ที่ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้

วิธีการแบบเปิด

สามารถร่วมเข้าฟังได้

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 - 12.00

ผ่านโปรแกรม Zoom

Meeting ID: 944 7108 2641

PASSCODE: 906403

โดย

วราภรณ์ ชลภาพ 61199110176

นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Print

Number of views (91)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Monday, October 2, 2023/Author: Montawan/Number of views (23)/Comments (0)/
Tags:
Monday, October 2, 2023/Author: Montawan/Number of views (27)/Comments (0)/
Tags:
Monday, October 2, 2023/Author: Montawan/Number of views (23)/Comments (0)/
Tags:
โครงการไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 : แสงแห่งปัญญา น้อมวันทาครู

โครงการไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 : แสงแห่งปัญญา น้อมวันทาครู

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 19-502 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และแบบออนไลน์ผ่าน Facebook Live

Tuesday, September 26, 2023/Author: Montawan/Number of views (132)/Comments (0)/
Tags:
ประกาศรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ "เพื่อจัดตั้งชุมนุม คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566"

ประกาศรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ "เพื่อจัดตั้งชุมนุม คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566"

นำส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารแนบ ได้ที่ “หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์” ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2566

Friday, September 22, 2023/Author: Montawan/Number of views (191)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, September 20, 2023/Author: Montawan/Number of views (59)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622