ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

19 Apr 2021

ขยายเวลาการเปิดรับนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
No rating

บัณฑิตวิทยาลัย ขอขยายการเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) จากเดิมรับสมัครถึง วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็น วันที่ 21 มิถุนายน 2564 โดยกําหนดการสอบและประกาศผลจะเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง เลื่อนวันรับสมัครนิสิตใหม่ วันประกาศสถานที่ประเมินทักษะภาษาอังกฤษ วันประเมินทักษะภาษาอังกฤษ วันสอบสัมภาษณ์วิชาการ สอบข้อเขียน  วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกรอกประวัติรายงานตัว ระดับบัณฑิตศึกษาภาคต้น  ประจําปีการศึกษา 2564  (รอบที่ 1 และ รอบที่ 2) 

Print

Number of views (314)      Comments (0)

Tags:

More links

Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Wednesday, January 26, 2022/Author: Montawan/Number of views (15)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, January 26, 2022/Author: Montawan/Number of views (20)/Comments (0)/
Tags:
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เลิศ ตามเกณฑ์ EdPEx กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เลิศ ตามเกณฑ์ EdPEx กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx

กิจกรรมย่อยที่ 1.2 : การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx : ขีดความสามารถ อัตรากำลัง ความผูกพันและการพัฒนาบุคลากร

ในวันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 8:15 น – 17:30 น. 

Wednesday, January 19, 2022/Author: Montawan/Number of views (160)/Comments (0)/
Tags:
Monday, January 17, 2022/Author: Montawan/Number of views (570)/Comments (0)/
Tags:
Friday, January 7, 2022/Author: Montawan/Number of views (2494)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, January 5, 2022/Author: Montawan/Number of views (227)/Comments (0)/
Tags:
RSS
124678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622