ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

19 Apr 2021

ขยายเวลาการเปิดรับนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
No rating

บัณฑิตวิทยาลัย ขอขยายการเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) จากเดิมรับสมัครถึง วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็น วันที่ 21 มิถุนายน 2564 โดยกําหนดการสอบและประกาศผลจะเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง เลื่อนวันรับสมัครนิสิตใหม่ วันประกาศสถานที่ประเมินทักษะภาษาอังกฤษ วันประเมินทักษะภาษาอังกฤษ วันสอบสัมภาษณ์วิชาการ สอบข้อเขียน  วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกรอกประวัติรายงานตัว ระดับบัณฑิตศึกษาภาคต้น  ประจําปีการศึกษา 2564  (รอบที่ 1 และ รอบที่ 2) 

Print

Number of views (542)      Comments (0)

Tags:

More links

Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

การสมัครรับทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การสมัครรับทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 และ 2 สมัครเพื่อขอรับทุนดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2566

Tuesday, January 31, 2023/Author: Montawan/Number of views (77)/Comments (0)/
Tags:
Tuesday, January 31, 2023/Author: Montawan/Number of views (96)/Comments (0)/
Tags:
Tuesday, January 24, 2023/Author: Montawan/Number of views (72)/Comments (0)/
Friday, January 20, 2023/Author: Montawan/Number of views (95)/Comments (0)/
Tags:
Friday, January 20, 2023/Author: Montawan/Number of views (86)/Comments (0)/
Tags:
Friday, January 20, 2023/Author: Montawan/Number of views (68)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622