ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

16 Mar 2021

ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมฟังการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมฟังการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
No rating

เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนที่เสริมสร้าง TPACK
สำหรับนิสิตครูคณิตศาสตร์

นำเสนอโดย นายวีริศ กิตติวรากูล รหัสประจำตัวนิสิต 62199120016
นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13:00 – 16:00 น.
ณ ห้องประชุมคณิตศาสตร์ 10-210
อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Print

Number of views (32)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Wednesday, April 21, 2021/Author: Montawan/Number of views (8)/Comments (0)/
Tags:
Tuesday, April 20, 2021/Author: Montawan/Number of views (108)/Comments (0)/
Tags:
Friday, April 16, 2021/Author: Montawan/Number of views (122)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, April 14, 2021/Author: Montawan/Number of views (217)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, April 14, 2021/Author: Montawan/Number of views (509)/Comments (0)/
Tags:
Tuesday, April 13, 2021/Author: Montawan/Number of views (67)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626