ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

5 May 2020

ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
No rating

     

 

 

 

 

       ภาควิชาคณิตศาสตร์  ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “การศึกษาความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา”โดย นายชวิศ เชื้อธวัช นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยเป็นการสอบแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM รหัส 8441734457

Print

Number of views (37)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Sunday, September 13, 2020/Author: Montawan/Number of views (50)/Comments (0)/
Tags:
Friday, September 11, 2020/Author: Montawan/Number of views (72)/Comments (0)/
Tags:
Friday, September 11, 2020/Author: Montawan/Number of views (64)/Comments (0)/
Tags:
Monday, August 31, 2020/Author: Montawan/Number of views (494)/Comments (0)/
Tags:
โครงการวันเกษียณอายุราชการคณะวิทยาศาสตร์ประจำปี 2563

โครงการวันเกษียณอายุราชการคณะวิทยาศาสตร์ประจำปี 2563

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ ห้อง 19-502 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Monday, August 31, 2020/Author: Montawan/Number of views (354)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, August 19, 2020/Author: Montawan/Number of views (176)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626