ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

11 Nov 2019

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังนำเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังนำเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
No rating

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ เรื่อง

การจำแนกของกราฟโดยอิงตัวแทนและตัวแทนเชิงซ้ำ
Resolvability of graphs based on representations and multirepresentations

นำเสนอโดย
นายศุภโชค  อิสริยปาลกุล
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้อง 902 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Print

Number of views (2127)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Monday, May 20, 2024/Author: Montawan/Number of views (127)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, May 8, 2024/Author: Montawan/Number of views (224)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, May 2, 2024/Author: Montawan/Number of views (303)/Comments (0)/
Tags:
Friday, April 19, 2024/Author: Montawan/Number of views (420)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, April 18, 2024/Author: Montawan/Number of views (347)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, April 10, 2024/Author: Montawan/Number of views (487)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622