ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

3 May 2019

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รางวัลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(ครั้งที่๕)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รางวัลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(ครั้งที่๕)

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
No rating

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ที่ได้รับรางวัลในการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรเหรียญเงิน ได้แก่
1. น.ส.ประภัสสร ศรีจำปา
2. น.ส.อภิสรา บัวแก้ว
ในหัวข้อ “ปัญหาการเปิดไฟเป้าหมายทั้งหมด Turning on all goal lights problem” 
โดยมี ผศ. ดร.นิสรา  สิรสุนทร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย

ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรเหรียญเงิน ได้แก่
1. นายรัฐธรรมนูญ มีสวรรค์
2. นายพิธิวัต เจริญสุขพิพัฒน์
ในหัวข้อ “แบบแผนชนิดแบ่ง 2 กลุ่มที่มีรูปแบบจำเพาะ Some group divisible designs with two groups and the specific form” 
โดยมี ดร.อุทุมพร มาโต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย

ผู้ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน ได้แก่
1. นางสาวภัทรพร อักษรสวัสดิ์
2. นายศุภชัย สำราญวงค์
ในหัวข้อ “แนวเดินออยเลอเรียนแบบไม่ปกติอย่างเหมาะที่สุดของกราฟ On the optimal irregular Eulerian walks in graphs”
โดยมี รศ. ดร.วรานุช แขมมณี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย

Print

Number of views (635)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Tuesday, February 23, 2021/Author: Montawan/Number of views (62)/Comments (0)/
Tags:
Friday, February 19, 2021/Author: Montawan/Number of views (94)/Comments (0)/
Tags:
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนดี Science ประจำปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 7) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนดี Science ประจำปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 7) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอให้ผู้มีรายชื่อได้รับทุนฯ เตรียมเอกสารมายื่นเพิ่มเติม ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องวิชาการ (ห้อง 19-101) ชั้น G  อาคาร 19

Friday, February 19, 2021/Author: Montawan/Number of views (329)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, February 18, 2021/Author: Montawan/Number of views (89)/Comments (0)/
Thursday, February 18, 2021/Author: Montawan/Number of views (92)/Comments (0)/
Thursday, February 18, 2021/Author: Montawan/Number of views (89)/Comments (0)/
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626