ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

3 May 2019

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รางวัลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(ครั้งที่๕)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รางวัลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(ครั้งที่๕)

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
No rating

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ที่ได้รับรางวัลในการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรเหรียญเงิน ได้แก่
1. น.ส.ประภัสสร ศรีจำปา
2. น.ส.อภิสรา บัวแก้ว
ในหัวข้อ “ปัญหาการเปิดไฟเป้าหมายทั้งหมด Turning on all goal lights problem” 
โดยมี ผศ. ดร.นิสรา  สิรสุนทร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย

ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรเหรียญเงิน ได้แก่
1. นายรัฐธรรมนูญ มีสวรรค์
2. นายพิธิวัต เจริญสุขพิพัฒน์
ในหัวข้อ “แบบแผนชนิดแบ่ง 2 กลุ่มที่มีรูปแบบจำเพาะ Some group divisible designs with two groups and the specific form” 
โดยมี ดร.อุทุมพร มาโต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย

ผู้ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน ได้แก่
1. นางสาวภัทรพร อักษรสวัสดิ์
2. นายศุภชัย สำราญวงค์
ในหัวข้อ “แนวเดินออยเลอเรียนแบบไม่ปกติอย่างเหมาะที่สุดของกราฟ On the optimal irregular Eulerian walks in graphs”
โดยมี รศ. ดร.วรานุช แขมมณี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย

Print

Number of views (1870)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Sunday, August 7, 2022/Author: Montawan/Number of views (236)/Comments (0)/
Tags:
Saturday, August 6, 2022/Author: Montawan/Number of views (90)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, August 4, 2022/Author: Montawan/Number of views (477)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, August 3, 2022/Author: Montawan/Number of views (774)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, August 3, 2022/Author: Montawan/Number of views (115)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, August 3, 2022/Author: Montawan/Number of views (73)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622