ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

3 May 2019

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รางวัลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(ครั้งที่๕)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รางวัลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(ครั้งที่๕)

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
No rating

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ที่ได้รับรางวัลในการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรเหรียญเงิน ได้แก่
1. น.ส.ประภัสสร ศรีจำปา
2. น.ส.อภิสรา บัวแก้ว
ในหัวข้อ “ปัญหาการเปิดไฟเป้าหมายทั้งหมด Turning on all goal lights problem” 
โดยมี ผศ. ดร.นิสรา  สิรสุนทร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย

ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรเหรียญเงิน ได้แก่
1. นายรัฐธรรมนูญ มีสวรรค์
2. นายพิธิวัต เจริญสุขพิพัฒน์
ในหัวข้อ “แบบแผนชนิดแบ่ง 2 กลุ่มที่มีรูปแบบจำเพาะ Some group divisible designs with two groups and the specific form” 
โดยมี ดร.อุทุมพร มาโต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย

ผู้ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน ได้แก่
1. นางสาวภัทรพร อักษรสวัสดิ์
2. นายศุภชัย สำราญวงค์
ในหัวข้อ “แนวเดินออยเลอเรียนแบบไม่ปกติอย่างเหมาะที่สุดของกราฟ On the optimal irregular Eulerian walks in graphs”
โดยมี รศ. ดร.วรานุช แขมมณี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย

Print

Number of views (383)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Sunday, September 13, 2020/Author: Montawan/Number of views (45)/Comments (0)/
Tags:
Friday, September 11, 2020/Author: Montawan/Number of views (66)/Comments (0)/
Tags:
Friday, September 11, 2020/Author: Montawan/Number of views (54)/Comments (0)/
Tags:
Monday, August 31, 2020/Author: Montawan/Number of views (470)/Comments (0)/
Tags:
โครงการวันเกษียณอายุราชการคณะวิทยาศาสตร์ประจำปี 2563

โครงการวันเกษียณอายุราชการคณะวิทยาศาสตร์ประจำปี 2563

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ ห้อง 19-502 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Monday, August 31, 2020/Author: Montawan/Number of views (342)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, August 19, 2020/Author: Montawan/Number of views (170)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626