ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัวพลกล้า
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัวพลกล้า

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัวพลกล้า

เนื่องจากรองศาสตราจารย์ ดร.ลาวัลย์ พลกล้า ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 15 เมยายน 2564

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

รางวัลกลุ่มเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Author: Montawan/Thursday, August 31, 2017/Categories: ผลงาน, ผลงานนิสิต, ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร๋ ได้แก่ 

1. นายภานุกร คงไสยะ 12. นางสาวทิพมาศ แบบอย่าง
2. นายนราธิป ปราโมทย์ 13. นางสาวภัทราวรรณ ใยสุวงศ์
3. นางสาวปัทมาพร น่าดู 14. นางสาวสิรินญา ไพเราะ
4. นางสาววิจิตรา ทองพิมพ์ 15. นางสาวหทัยรัตน์ ทองโสภา
5. นางสาวศิลป์ศุภา ติ๊บตุ้ย 16. นางสาวเฌอมาลย์ คำหล้า
6. นางสาวมัลลิกา คำมี 17. นางสาวชลดา ผู่พานิช
7. นางสาวปิยะนุช พะลัง 18. นายณราดล บุตรโสม
8. นายกิตตินันท์ สังข์ทอง 19. นางสาวนัชชา จันทร์แก้ว
9. นายคุณานันต์ สงนุ้ย 20. นางสาวกชพร ภูศรีสม
10. นางสาวอัญชลี พิมพ์ศร 21. นางสาวธนพร กิจนาวา
11. นางสาวณัฐฐมาศ มากเจริญ  22. นายมารุตต์ แสงสุข

ในโอกาสที่ได้รับ รางวัลกลุ่มเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในนาม “กลุ่มบริษัทจิตอาสาวิทยาศาสตร์ทั่วไปเพื่อสังคม” โครงการเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 โดยมี นายภานุกร คงไสยะ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลจาก นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)​​​

 

 

Print

Number of views (3078)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626