ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงาน "Thailand Tech Show 2017"

Author: Montawan/Thursday, April 27, 2017/Categories: ข่าวทั่วไป

[*หมดเขตส่งผลงาน]

          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ และจัดงาน Thailand Tech Show 2017 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงให้เอกชนสามารถเข้าถึงและนำผลงานวิจัยที่พัฒนาจากมหาวิทยาลัยออกสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในปี 2560 สวทช. กำหนดจัดงาน Thailand Tech Show ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ซึ่งกำหนดวัน เวลา สถานที่ที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง สวทช. ขอเชิญท่านส่งผลงานเข้าร่วมงานดังกล่าว ไม่จำกัดจำนวนผลงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

          1. เทคโนโลยีที่กำหนดราคา ได้แก่ เทคโนโลยีที่มีค่าเปิดเผยเทคโนโลยี จำนวน 30,000 บาท ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ อัตรา 2% ของยอดขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผลงานวิจัยนั้น โดยชำระปีละ 1ครั้ง และสามารถนำค่าเปิดเผยเทคโนโลยีที่ชำระมาแล้วมาหักลดได้

          2.เทคโนโลยีที่ไม่กำหนดราคา ได้แก่ เทคโนโลยีที่ผู้สนใจรับอนุญาตให้ใช้สิทธิสามารถเจรจาและตกลงรูปแบบการชำระและอัตราค่าธรรมเนียม เช่น ค่าเปิดเผยเทคโนโลยี ค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิกับหน่วยงานเจ้าของผลงานวิจัยได้โดยตรง

          ผลงานทั้งสองกลุ่ม สามารถส่งได้ทาง https://www.thailandtechshow.com/ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสโรชา เพ็งศรี เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี อีเมล์ sarocha.phengsri@nstda.or.th โทร 0-2564-7000 ต่อ 1311
Print

Number of views (4197)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622