ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

โครงการแสดงผลงานของนิสิต ปีการศึกษา 2559 : SCI FAIR Presentation Senior Project 2016

Author: Montawan/Thursday, February 2, 2017/Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ, ภาควิชาคณิตศาสตร์, ภาควิชาคหกรรมศาสตร์, ภาควิชาเคมี, ภาควิชาชีววิทยา, ภาควิชาฟิสิกส์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป, ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาวัสดุศาสตร์, นิสิต

ผลการพิจารณาบทคัดย่อ

สาขาวิชา ข้อเสนอแนะ
- กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
- วท.บ. ชีววิทยา (รหัส SCBIO001 - SCBIO023) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
- วท.บ. ชีววิทยา (รหัส SCBIO024 - SCBIO025) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
- วท.บ. จุลชีววิทยา (รหัส SCMICRO001 - SCMICRO021) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
- วท.บ. จุลชีววิทยา (รหัส SCMICRO022 - SCMICRO028) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
- กศ.บ. ชีววิทยา ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
- วท.บ. / กศ.บ. คณิตศาสตร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
- วท.บ. / กศ.บ. ฟิสิกส์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
- วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
- วท.บ. สถิติ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
- วท.บ. คหกรรมศาสตร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
- วท.บ. อัญมณีและเครื่องประดับ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

          ขอเชิญ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเข้าร่วม "โครงการแสดงผลงานของนิสิต ปีการศึกษา 2559 : SCI FAIR Presentation Senior Project 2016"

          เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ : https://goo.gl/D8F1f2 (ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2560)
          ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล : https://goo.gl/njPIHY (หากพบข้อผิดพลาด ไม่ต้องกรอกซ้ำให้แจ้งมาที่ montawan@g.swu.ac.th)


          ดาวน์โหลด Template ของ Abstract
         
Template : (pdf) / (doc)
          ส่ง abstract : https://goo.gl/LCQgJL (ตั้งแต่วันนี้ - 24 มีนาคม 2560)
          ** ให้ทำการ upload ไฟล์ไว้ใน Google Drive และทำการ copy มาส่งเฉพาะ url ของไฟล์ที่จะส่ง (อย่าลืมตั้ง permission ให้สามารถดูไฟล์ได้)
          ตรวจสอบความถูกต้อง : https://goo.gl/5WKQ1v


          Template สำหรับทำ Poster

          คำชี้แจงเรื่องการจัดทำ Poster (*กรุณาอ่านให้ครบถ้วน)
          Template : (jpg) / (psd) / (ai)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18435, 18432

 

Print

Number of views (7964)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626