ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ

Author: Montawan/Friday, May 27, 2016/Categories: แหล่งงานภายนอก

[*สิ้นสุดระยะเวลาการประชาสัมพันธ์]

          กรมโยธาธิการและผังเมือง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ
โดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ และสอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ.ตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป

          ทั้งนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 20 มิถุนายน 2559 ทางเว็บไซต์ http://job.dpt.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ :  กองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง  โทร. 02-299-4156

Print

Number of views (1299)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626