ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

ผลการพิจารณาทุนรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559

Author: Montawan/Thursday, May 26, 2016/Categories: ทุนวิจัย

[*สิ้นสุดระยะเวลาการประชาสัมพันธ์]

          ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้ประกาศ เรื่อง การขอรับทุนรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 นั้น บัดนี้ ได้มีมติพิจารณาอนุมัติสนับสนุนทุนรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวนทั้งสิ้น 9 ทุน โดยจัดสรรเป็นทุนละ 2,000 บาท ให้กับเจ้าของผลงาน รายละเอียดดังเอกสารแนบ ดังนี้

          ทั้งนี้ ขอให้เจ้าของผลงานผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ติดต่อขอรับทุนรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ สำนักงานคณบดี ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง 19-101 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 หากผู้รับการพิจารณาไม่ติดต่อกลับมายังฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ภายในวันที่กำหนดให้ถือว่าสละสิทธิการรับทุนรางวัล

 

ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร. 02-649-5000 ต่อ 18427

Print

Number of views (3996)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626