ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กฤตย์ พัตรปาล ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กฤตย์ พัตรปาล ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กฤตย์ พัตรปาล ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ โสธะโร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิรา ลำดวนหอม
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ โสธะโร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิรา ลำดวนหอม

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ โสธะโร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิรา ลำดวนหอม

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุชาดา พงษ์ประเสริฐ คณาจารย์ผู้นิพนธ์ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุชาดา พงษ์ประเสริฐ คณาจารย์ผู้นิพนธ์ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุชาดา พงษ์ประเสริฐ คณาจารย์ผู้นิพนธ์ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Colony Games 11th

Author: Montawan/Thursday, January 22, 2015/Categories: ผลงาน, ผลงานนิสิต

 

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาจุลชีววิทยา ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Colony Games ครั้งที่ 11 จัดที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม วันที่ 9-11 มกราคม 2558 ร่วมกับนิสิต/นักศึกษาสาขาจุลชีววิทยาจาก 16 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ม. เกษตรฯบางเขน, ม. เกษตรฯกำแพงแสน, มศว, สถาบันพระจอมเกล้าฯเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง, สถาบันพระจอมเกล้าฯ บางมด, ม. บูรพา, ม. พะเยา, ม. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ม. ขอนแก่น, ม. นเรศวร, ม. ราชมงคลธัญบุรี, ม. ศิลปากร , ม. อุบลราชธานี, ม. มหาสารคาม
         การแข่งขันมี 3 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันกีฬา  การแข่งขันวิชาการ และการแข่งขันการเชียร์ 
         ผลการแข่งขัน นิสิตสาขาจุลชีววิทยา มศว ได้รับถ้วยแกรนด์ เนื่องจากมีคะแนนรวมสูงสุดจากทุกการแข่งขัน

 
Print

Number of views (4269)/Comments (0)

Tags: 2557

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622