ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

รางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับดีเยี่ยม ระดับบัณฑิตศึกษา งาน 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มศว

Author: Montawan/Tuesday, November 4, 2014/Categories: ผลงาน, ผลงานนิสิต

 
          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายประดิษฐ์ หวังมาน นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพได้รางวัล สิ่งประดิษฐ์ระดับดีเยี่ยม จากบัณฑิตวิทยาลัย มศว ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557  ในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32 เนื่องในงาน 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มศว  จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) และสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 


Print

Number of views (3389)/Comments (0)

Tags: 2557

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626