Clip กิจกรรมต่างๆ

 

ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

RSS
1234

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

ทุนโครงการสานฝัน ปันน้ำใจสู่สังคม (องค์การเภสัชกรรม) ปี 5 ประจำปีการศึกษา 2557

Author: Montawan/Tuesday, September 9, 2014/Categories: ผลงาน, ผลงานนิสิต

 
     
 
     
           ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ นายศักรินทร์ อะจิมา นิสิตสาขาวิชาชีววิทยา (กศ.บ.) นายศุภชัย ทองสุขแสงเจริญ นิสิตสาขาวิชาเคมี (กศ.บ.) นายกาญจนศักดิ์ แสงลับ นิสิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.) นางสาวอุทัยรัตน์ ผาสุข นิสิตสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.) ที่ได้รับ "ทุนโครงการสานฝัน ปันน้ำใจสู่สังคม (องค์การเภสัชกรรม) ปี 5 ประจำปีการศึกษา 2557" จาก องค์การเภสัชกรรม โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นผู้มอบทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 9.00 น. ณ องค์การเภสัชกรรม

 


Print

Number of views (652)/Comments (0)

Tags: 2557

x

    

       

    

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626