ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มีตำแหน่งสูงขึ้น เรื่อง การเขียนตำราและหนังสือ

Author: Montawan/Tuesday, May 17, 2016/Categories: ข่าวทั่วไป

[*สิ้นสุดระยะเวลาการประชาสัมพันธ์]

          กองบริการการศึกษา มศว ขอเชิญ คณาจารย์ สมัครเข้าร่วม “โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มีตำแหน่งสูงขึ้น เรื่อง การเขียนตำราและหนังสือ” ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง 801, 802 อาคารเรียนรวม มศว ประสานมิตร

โดยเปิดรับสมัครเข้าร่วมฯ ที่เว็บไซต์ฝ่ายวิชาการ http://academic.swu.ac.th/ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
โทร. 02-649-5000 ต่อ 15617

Print

Number of views (3361)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626