ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

โครงการแสดงผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 : SCI Fair : Senior Project Presentation ปีการศึกษา 2558

Author: Montawan/Monday, April 11, 2016/Categories: โครงการ, ภาควิชาคณิตศาสตร์, ภาควิชาคหกรรมศาสตร์, ภาควิชาเคมี, ภาควิชาชีววิทยา, ภาควิชาฟิสิกส์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

[*สิ้นสุดระยะเวลาการประชาสัมพันธ์]

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วม "โครงการแสดงผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 :  SCI Fair : Senior Project Presentation ปีการศึกษา 2558" ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 8.15 - 16.30 น. ณ อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยได้รับเกียรติจาก คุณอาจวรงค์  จันทมาศ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ วิทย์คิดนอกกรอบ  รายละเอียด (กำหนดการ) ดังเอกสารแนบ

กิจกรรมในโครงการฯ
- พิธีเปิด โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ผศ.ดร.ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์)  และการบรรยายพิเศษ โดย  คุณอาจวรงค์  จันทมาศ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ณ ห้องบรรยาย ชั้น 22 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

- การนำเสนอผลงานของนิสิต แบบปากเปล่า (Oral Presentation) จำนวน 3 กลุ่มสาขา ได้แก่ Pure Sci&Math, Applied Sci, Sci Education)
ณ ห้องบรรยาย ชั้น 9, 11, 22 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

- การนำเสนอผลงานของนิสิต แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

- พิธีปิดและการมอบทุนการศึกษา ณ ห้องบรรยาย ชั้น 22 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี


รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 1832, 18435


Print

Number of views (5336)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626