ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

เชิญชวนนิสิตและคณาจารย์ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรมการเสวนา หัวข้อ  "คณิต ฯ พิชิตตลาดงาน ในยุคดิจิทัล" โดยวิทยากรศิษย์เก่า
เชิญชวนนิสิตและคณาจารย์ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรมการเสวนา หัวข้อ  "คณิต ฯ พิชิตตลาดงาน ในยุคดิจิทัล" โดยวิทยากรศิษย์เก่า

เชิญชวนนิสิตและคณาจารย์ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรมการเสวนา หัวข้อ  "คณิต ฯ พิชิตตลาดงาน ในยุคดิจิทัล" โดยวิทยากรศิษย์เก่า

มาร่วมเป็นครอบครัว MATH SWU กันนน 🔮 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 10 ที่นั่ง
มาร่วมเป็นครอบครัว MATH SWU กันนน 🔮 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567  จำนวน 10 ที่นั่ง

มาร่วมเป็นครอบครัว MATH SWU กันนน 🔮 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 10 ที่นั่ง

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศิษย์เก่าของภาควิชาคณิตศาสตร์ที่ได้รับรางวัลเนื่องในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2567
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศิษย์เก่าของภาควิชาคณิตศาสตร์ที่ได้รับรางวัลเนื่องในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2567

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศิษย์เก่าของภาควิชาคณิตศาสตร์ที่ได้รับรางวัลเนื่องในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2567

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ การศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ การศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ การศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

โครงการ SCI Alumni Talk & Share ครั้งที่ 2

Author: Montawan/Friday, March 17, 2023/Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ, ภาควิชาคณิตศาสตร์, ภาควิชาคหกรรมศาสตร์, ภาควิชาเคมี, ภาควิชาชีววิทยา, ภาควิชาฟิสิกส์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป, ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาวัสดุศาสตร์, ศิษย์เก่า, ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

          ขอเชิญ นิสิต อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับฟังการบรรยาย ถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิด แนวทาง ในการประกอบอาชีพจากประสบการณ์ตรงของศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง/CEO ของบริษัทที่มีชื่อเสียงในวงการแต่ละด้าน “SCI Alumni Talk & Share” ครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 11.30 น. ณ ห้อง 19-502 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          ทั้งนี้ นิสิต อาจารย์ และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วม สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3LxZSX6 ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566

           กำหนดการ

          โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มศว ได้แก่

️          คุณกำธร  โอวาทนุพัฒน์  ตำแหน่ง CSO-Innovation Management
          บริษัท เอสซีจี แพกเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) - SCGP
          (ศิษย์เก่า สาขาวิชา วท.บ. เคมี)
          บรรยายในหัวข้อ “แนวทางเพื่อประสบความสำเร็จในวิชาชีพ : การทำงานในองค์กรมหาชน”

          และ

          คุณเบญจพร  ถีระรักษ์  ตำแหน่ง Director, Head of Client Advisory, Bluebik Group Public Company Limited
          (ศิษย์เก่า สาขาวิชา วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์)
          บรรยายในหัวข้อ “แนวทางเพื่อประสบความสำเร็จในวิชาชีพ : How to succeed in digital age complex solution sales?”

 

           เนื้อหาการบรรยาย :

           ภาวะความต้องการของตลาดแรงงานในสายวิชาชีพในปัจจุบัน

️           ปริมาณบริษัท/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสายวิชาชีพในตลาดแรงงาน

          ️ ภาพรวมจำนวนบัณฑิตในสายวิชาชีพที่ต้องการ ในปัจจุบัน-อนาคต (5-10 ปี)

                   - ตำแหน่งต่างๆในสายวิชาชีพที่ต้องการ

                   - อัตราค่าตอบแทน

           ️ แนะแนวองค์ประกอบความรู้ที่จำเป็น

           ️ ทักษะความรู้เสริมต่างๆที่ควรมีในสายวิชาชีพ

           ️ แนวคิดเพื่อการเติบโตทางวิชาชีพ/Career Path

                     - ช่องทางการเติบโต

           ️ ประสบการณ์ของผู้บริหาร/ผู้ก่อตั้งบริษัท

           ฯลฯ

 

------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18438

Print

Number of views (1373)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622