ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

แสดงความยินดีแก่ บุคลากรสายปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน 4 ราย

Author: Montawan/Friday, January 20, 2023/Categories: ผลงาน, ผลงานบุคลากร

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ บุคลากรสายปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน 4 ราย ดังนี้.

          1. นางชลรดา  สารทสมัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ “ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็น ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ระดับชำนาญงาน” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565 ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2566

          2. นายนรงค์  วงษ์งาม ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ “ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็น ผู้ปฏิบัติงานช่าง ระดับชำนาญงาน” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565 ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2566

          3. นางสาวสมพร  ติยะศรี ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ “ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็น ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญงาน” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2566

          4. นายวิรัช  วงศ์ภักดี ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ “ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็น ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญงาน" โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2566

----------------------------------------


หมายเหตุ : ในกรณีที่มีความประสงค์ไม่ต้องการให้เผยแพร่ภาพใด กรุณาติดต่อ หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408 หรือ inbox Facebook Fanpage @SCISWU

Print

Number of views (244)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622