ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

ประกาศทุนมูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2565

Author: Montawan/Sunday, January 15, 2023/Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนการศึกษา, ภาควิชาคณิตศาสตร์, ภาควิชาเคมี, ภาควิชาชีววิทยา, ภาควิชาฟิสิกส์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป, ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาวัสดุศาสตร์, นิสิต, ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

          ด้วยมูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานปลัด อว.) ได้เปิดรับสมัครนิสิต (ชาย) ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 4 ปี) หรือชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 5 ปี) ในสาขาวิชาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพี่อรับ “ ทุนมูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2565” ซึ่งเป็นทุนแบบให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันใดๆ และเป็นทุนต่อเนื่อง 2 ปีสุดท้ายของหลักสูตร 20,000 บาทต่อปีการศึกษา

          โดยนิสิตระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ที่ประสงค์ขอรับทุนดังกล่าว สามารถสมัครได้ที่ภาควิชา (โดยภาควิชาดำเนินการคัดเลือก) และส่งรายชื่อกลับมาที่ “หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์” ภายในวันที่ 19 มกราคม 2566 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนิสิต จำนวน 1 คน ส่งไปยัง “ส่วนกิจการนิสิต มศว” เพื่อรวบรวมใบสมัครส่งไปยัง สำนักงานปลัด อว. ดำเนินการคัดเลือกต่อไป

          - ประกาศรับสมัครทุน
          - ใบสมัครขอรับทุน

Print

Number of views (644)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622